Aanvullende voorwaarden webverkoop

Aanvullende voorwaarden Webverkoop & levering Viking B.V

Viking is lid van en handelt volgens de voorwaarden van de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (F.G.H.S.)

 

Artikel 1: Identiteit Partijen

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid algemene voorwaarden webverkoop

Artikel 3: Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Artikel 4: Prijzen, verzendkosten en betaling

Artikel 5: Levering en risico

Artikel 6: Overmacht

Artikel 7: Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 8: Kosten herroepingsrecht

Artikel 9: Reclames

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 11: Aanpassing overeenkomsten

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 13: Privacy en veiligheid

 
 

Artikel 1: Identiteit Partijen

In deze voorwaarden, hier te noemen ‘Aanvullende voorwaarden webverkoop, wordt verstaan onder:

Verkoper: Viking schaatsenfabriek B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene voorwaarden webverkoop;

Adres: Palmpolstraat 100, 1327 CJ Almere, Nederland
E-mailadres: info@viking.nl
KvK-nummer: 32034668
BTW-nummer: NL001432370B01

Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 van deze Voorwaarden;

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid aanvullende voorwaarden webverkoop

De tekst van deze Aanvullende voorwaarden webverkoop wordt aan Koper beschikbaar gesteld via de Viking online webshop onder het kopje ‘aanvullende voorwaarden webverkoop’. Op verzoek worden deze Aanvullende voorwaarden webverkoop, alsmede de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Viking schaatsenfabriek kosteloos aan de verzoeker per (elektronische) post toegestuurd.

2.1 Deze Aanvullende voorwaarden webverkoop zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper via de Viking online webshop. Op verkopen via andere weg, direct geplaatst via mail of telefonisch zullen de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Viking schaatsenfabriek van toepassing blijven.

2.2 Deze aanvullende voorwaarden webverkoop dienen als aanvulling op de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Viking schaatsenfabriek, waarbij laatstgenoemde leidend zullen zijn in geval van tegenstrijdigheden.

2.3 . De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door het plaatsen of doen van een elektronische (via internet) bestelling dan wel opdracht op de online webshop van verkoper en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door verkoper. Koper aanvaardt door zijn elektronische bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden webverkoop.

2.4 Koper is verplicht zichzelf  voor het sluiten van de overeenkomstop de hoogte te stellen van de bepalingen in deze aanvullende voorwaarden webverkoop. Koper aanvaardt door zijn elektronische bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden webverkoop.

2.5 Op Verkoper rust geen enkele verplichting om Koper middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Koper te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Koper, zoals deze door Verkoper is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Koper.


2.6. De gegevens van de Koper en van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper, zoals langs elektronische weg tot stand is gekomen, zijn niet toegankelijk via het internet.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

3.3 De website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Indien en voor zover Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, dan zullen dit zoveel als mogelijk waarheidsgetrouwe weergaven van de betreffende producten zijn. Onduidelijkheden of kennelijke vergissingen en/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen, binden Verkoper niet en kunnen als zodanig niet worden afgedwongen.

Bestellingen

3.3 Koper kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Viking schaatsen online Shop onder het kopje bestellen en verzending.

3.4 Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

3.5 Verkoper accepteert in ieder geval geen bestellingen:

 • wanneer Verkoper het woonadres of lever adres van Koper niet kan vaststellen;
 • de bestelling dient te worden afgeleverd op een dusdanig slecht te bereiken locatie buiten Nederland waarbij verzendkosten niet kunnen worden ingeschat of het gemiddelde verzend tarief over scheiden wordt. In dit geval zal Viking contact opnemen met de koper

3.6 Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Verkoper dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Koper mede. Verkoper is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Overeenkomst

3.7 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.5, tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper en Koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.8 Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1 De in de Viking schaatsenShop online vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in Euro’s en, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Alle getoonde productprijzenzijn vrij van verzendkosten. Verzendkosten worden berekend op basis van een gemiddelde afhankelijk van de ontvangstlocatie en toegevoegd voor betaling. Berekende verzendkosten zijn bindend.

4.3 Koper kan de bestelde producten betalen middels Credit card. En indien specifiek overeengekomen met de verkoper perIdeal, Paypal of Afterpay®. De Verkoper informeert de koper over alle mogelijke betalingswijzen gedurende de aankoop via de webwinkel.

4.4 Verkoper is gerechtigd om een wijziging van heffingen van overheidswege, door te voeren in de online vermelde prijzen. Verkoper is niet gebonden aan de online vermelde prijzen, indien deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten. In geval van een prijsaanpassing op voormelde gronden, is Koper gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5 Bij betaling met Creditcard behoudt Verkoper zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van Koper juist zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

Betalingsvoorwaarden AfterPay B.V.

4.6 Deze voorwaarden gelden specifiek voor de betaalmogelijkheid door Verkoper namens haar partner AfterPay B.V wordt aangeboden.

AfterPay B.V., biedt met AfterPay® webwinkeliers en hun klanten een volledige en vertrouwde achteraf betaaloplossing. Met Afterpay® kunt u eenvoudig achteraf betalen na levering van de door u bestelde goederen via een acceptgiro. Van deze dienst kunt u gebruik maken voor bestellingen van € 10,- tot € 650,- . Na ontvangst van uw bestelling, kunt u binnen 14 dagen door middel van een acceptgiro betalen. Er kan alleen van deze betaaloptie gebruik worden gemaakt als:

 • u een bestelling plaatst als particulier;
 • het factuur- en bezorgadres in Nederland ligt (let op: geen postbus);
 • uw verzoek om te betalen via AfterPay® online door Viking schaatsenfabriek en AfterPay B.V. geautoriseerd wordt.

Als u kiest voor betaling achteraf per acceptgiro, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Verkoper overgedragen aan AfterPay B.V. AfterPay B.V. behoudt zich het recht voor uw verzoek om betaling door gebruikmaking van AfterPay® te weigeren c.q. het verzochte bedrag naar beneden bij te stellen. U krijgt direct online te zien of uw verzoek wel of niet wordt goedgekeurd. Incidenteel worden ook achteraf nog orders afgekeurd, dit kan dan uiterlijk de dag na uw bestelling via email aan u bekend worden gemaakt door Verkoper. Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom AfterPay B.V. uw verzoek heeft geweigerd. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met AfterPay B.V. Klantenservice: 020-7230270.

De betalingsvoorwaarden van AfterPay B.V. zijn van toepassing op betalingen met betaalservice AfterPay®. AfterPay B.V. voert een eigen privacybeleid zoals vervat in haar privacy statement. Heeft AfterPay B.V. uw verzoek geweigerd, dan hebt u nog de mogelijkheid om voor een andere manier van betalen te kiezen zoals door Verkoper wordt aangeboden. Vragen? www.afterpay.nl.

Indien u gebruikt maakt van de achteraf betaalservice AfterPay®, kunt u betalen na ontvangst van de door u bestelde goederen. Hiervoor dient AfterPay B.V. een kredietwaardigheidtoets uit te voeren. AfterPay B.V controleert hierbij of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan en maakt hierbij gebruik van de informatiesystemen van haar partners. Om die reden worden door u verstrekte relevante gegevens opgenomen in het relatiebestand van AfterPay B.V. Dit betreffen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van geplaatste bestellingen en aangegane overeenkomsten. Alle relevante informatie die wordt vergaard tijdens de financiële afhandeling van uw aankoop worden door AfterPay B.V. in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor AfterPay B.V. en haar opdrachtgevers. AfterPay B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwijzen hiervoor naar hun privacy statement.

4.7 Indien Koper met de betaling van een of meer reeds aan Koper geleverde bestelling(-en) in verzuim is, heeft Verkoper het recht om nieuwe bestellingen te weigeren of om voorwaarden te verbinden aan de bestelling.

4.8 Verkoper is gerechtigd om de werkelijke betalingskosten bij Koper in rekening te brengen.

4.9 Indien Koper niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een termijn te zijn vergund van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is alsdan tevens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, zulks met een minimum van € 40,-.

Artikel 5: Levering en risico

5.1 Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

5.2 Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3 De levering vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Koper de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6 De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door Koper bij de bestelling is opgegeven. Indien Koper niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de producten bij de buren af te leveren.

5.7 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de hiermee verband houdende verzendkosten of retourkosten.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Verkoper of bij de toeleveranciers van Verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product / de producten. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.

7.2 Tijdens de (in artikel 7.1) zogenoemde bedenktijd, zal Koper zorgvuldig omgaan met het product / de producten en de verpakking en deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij/zij het product / de producten wenst te houden, zoals hij dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen.

7.3 Indien Koper van zijn/ haar herroepingrecht gebruik wenst te maken, dient Koper het product / de producten binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn te retourneren door gebruik van het daarvoor meegeleverde retourformulier bij de order, dan wel het herroepingsformulier te gebruiken welke te vinden is op de Viking webshop, onder het kopje retour en ruilen. Herroepen artikelen dienen met zorg verzonden te worden aan volgend adres: Palmpolstraat 100, 1327 CJ Almere, Nederland, T.A.V retour webshop.

7.4 De geretourneerde producten moeten zich in een staat bevinden, die overeenkomt met een normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is, moeten voorzien zijn van de originele etiketten en/of labels, voorzien zijn van alle toebehoren en accessoires en voor zover mogelijk inclusief de originele verpakking. Wanneer een product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Verkoper het recht voor de koopprijs dan wel de waardevermindering van het product alsnog in rekening te brengen. Bij duidelijke gebruikerssporen zal het gehele bedrag van het artikel in kwestie doorberekend worden.

7.5 Indien Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, aan Koper heeft vermeld, kan hij maatwerkproducten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit geldt tevens voor producten vanuit hygiënische overwegingen.

Custom made en bootfitting

7.6 Custom made: Bij viking custom made schoenen geld automatisch een afnameverplichting na start van fysieke productie. Bij het heroverwegen of aanpassen van wensen na de daarvoor dienende intake kan verkoper bijkomende kosten doorberekenen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gebaseerd op consultkosten á €25 p/h.

7.7 Een wijziging doorvoeren in het design van een custom made schoen na bevestiging van het design inv de intake, brengt eenmalige kosten van € 35,- met zich mee.7.8 In aanvulling van artikel 7.4 zal wanneer thermoplastische producten zijn verwarmd, met warmte zijn bewerkt of gebruikerssporen vertonen het volledige aankoopbedrag doorberekend worden door verkoper.

Artikel 8: Kosten herroepingsrecht

8.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening. Voor een kostenoverzicht voor het retourzenden kan de koper zich wenden tot een pakketdienst, bijvoorbeeld PostNL.

8.2 Indien de Koper reeds heeft betaald voor de geretourneerde producten, zal Verkoper dit bedrag binnen 14 dagen na retourzending terugbetalen aan Koper.

8.3 Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering voor de retour dan de goedkoopste standaardlevering, is Verkoper niet gehouden de extra kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

Artikel 9: Reclamaties

9.1 Alle zendingen worden door Verkoper verzekerd. Indien Koper vóór het openen van het pakket met bestelde producten schade constateert aan de verpakking, dient Koper direct contact met Verkoper op te nemen en beeldend bewijs dienen te overleggen. Indien Koper het pakket al heeft geopend op het moment dat Koper de schade constateert, moet Koper dit aangeven op de toegevoegde retourbon.

9.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper, Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) kalender dagen na aflevering van het product aan koper, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten of ontbinding anders dan genoemd in artikel 7.

9.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren danwel delen van het product te repareren of te vervangen

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Verkoper biedt 2 jaar garantie op artikelen verkocht via de website en staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, en geschikt zijn voor het daartoe bestemde gebruik, alsmede dat de producten op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door of namens Verkoper gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

10.3 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper reparaties of veranderingen aan het product uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

10.4 De aansprakelijkheid van Verkoper tegenover Koper ter zake het niet-tijdig en-of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende levering.

10.5 Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Verkoper.

10.6 Koper krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.

10.7. In ieder geval zijn uitgesloten van Garantie:

 1. a) door gebruik beschadigd schroefdraad;
 2. b) cosmetische schade (na gebruik), door steenslag of aanraken in recreatief, wedstrijd- of competietieverband;
 3. c) beschadiging-breuk (na crash);
 4. d) het zacht worden bij hogere temperaturen in de zon van de kuipzool van de schoenen (thermoplastisch materiaal);
 5. e) normale slijtage door intensief gebruik;
 6. f) onderdelen van artikelen/producten of producten die aan slijtage onderhevig zijn en derhalve een beperkte levensduur hebben, wat als bekend wordt verondersteld, zoals stalen, lagers, veren, nokken, scharnierpunten, schoensluitingen en wielen, etc.;
 7. g) iedere beschadiging die optreedt door het gebruik van onderdelen van andere merken dan wel andere types of door het gebruik in samenhang met onderdelen/producten die beschadigd zijn.

Ook in de volgende gevallen kan in ieder geval geen aanspraak gemaakt worden op Garantie:

 1. h) Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden, zie ook art. 10.3;
 2. i) Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
 3. j) Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
 4. k) Als onderdelen van artikelen/producten of producten zijn doorverkocht aan een tweede of volgende eindgebruiker dan wel aan een derde handelend in uitvoering van beroep of bedrijf zonder de daartoe benodigde toestemming van Verkoper,
 5. l) Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 6. m) Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
 7. n) Als Koper niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
 8. o) Als Koper in gebreke blijft en Koper niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

 

Artikel 11: Aanpassing overeenkomsten

11.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen betrekking hebben de op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper woonachtig is.

12.2 De overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht. 

Artikel 13: Privacy en veiligheid


13.1. Alle gegevensverstrekkingen (waaronder betalingen) door Koper aan Verkoper via haar website worden beschermd met behulp van een beveiligde communicatie encryptietechnologie, te weten SSL: Secure Socket Layer.


13.2. Verkoper hanteert een privacy- en veiligheidsbeleid dat op haar website in te zien is en op verzoek zal worden toegestuurd.